بستر های آماده برای انتقال به سالن های میوه دهی 
فقط کافی است رطوبت ، دما و تهویه مناسبی وجود داشته باشد 
تا بتوانید محصول مناسبی را برداشت کنید