قارچهای خوراکی

به آندسته از قارچها گفته میشوند که در مقیاس صنعتی جهت مصارف خوراکی تولید و مصرف میشوند و این در حالی است که تمامی قارچهای خوراکی نیز خواص داروئی بسیار زیادی دارند

شرکت سارین فام سبز تولید کننده انواع قارچهای چوب زی میباشد که بدون عملیات کمپوستینگ تولید میشوند.