اسپاون مایع

استفاده از اسپاون مایع در تولید قارچهای چوب زی در بیشتر کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی رایج است ، سهولت تلقیح اسپاون بر روی بستر یکی از علتهای استفاده از این نوع اسپاون در تولید قارچ های چوب زی است  

 

 

شرکت سارین فام سبز پیشتاز تولید آزمایشگاهی و صنعتی اسپاون مایع در ایران