برنامه وبینار
یکشنبه 18 آبان ساعت 10 تا 12 یکشنبه 25 آبان ساعت 10 تا 12
دکتر محمد رضا آصف شایان  دکترساعد هرسینی
عنوان: آشنایی با اصول روشهای تولید قارچهای دارویی عنوان: تغذیه و کاربردهای دارویی و بالینی قارچهای داروئی

سرفصلها:
آشنایی با علم قارچ شناسی (Mycology):

کلیاتی از قارچها

قارچهای ماکروسکپی

اهمیت قارچها 

آشنایی با قارچهای دارویی (Medicinal mushrooms):

تاریخچه و مقدمه

قارچهای دارویی مهم

آشنایی با قارچ گانودرما

اصول و مراحل تولید قارچ گانودرما                                                   

تولید اسپاون

تولید بستر

تولید قارچ

محصولات

سرفصلها:
آشنایی با کاربرد بالینی قارچهای داروئی (Mycotherapy) گانودرما لوسیدوم :

تاریخچه پزشکی قارچهای دارویی

مواد موثره قارچهای داروئی 

تحقیقات بالینی (Clinical Trials)

مشاهدات بالینی(Observational Studies)
قوانین و مقررات (Regulation Issues):

مقدار و نوع مصرف (Dossage Consideration)

فارماکو کینتیک (Pharmacokinetic)

سمیت (Toxicity)

مطالعات اپیدمیولوژیک (Epidemiological Studies)

 

 

 

 

جهت شرکت در وبینار و دریافت رمز ورود اینجارا کلیک کنید