خوراکی

ویتامین D در قارچ ها

قارچ ها جزء معدود غذاهای طبیعی هستند که دارای ارگوسترول به عنوان پیش ساز ویتامین D میباشند. دو فرم فعال ویتامین D در بدن انسان عبارتند از ارگوکلسیفرول (D۲) و کولئوکلسیفرول (D۳) میزان ویتامین D  توصیه شده برای بیشتر بزرگسالان ۵ میکروگرم معادل IU ۲۰۰ است. میزان ویتامین D در قارچ ها با قرار دادن آنها در برابر اشعه ماورا بنفش بطور قابل توجهی افزایش مییابد برای تکمیل اطلاعات برای پایگاه داده های ملی سازمان کشاورزی آمریکا در زمینه مرجع استاندارد ویتامین D قارچهایی که در معرض اشعه ماورا بنفش قرار گرفته بودند و آنهایی که بدون قرارگیری در معرض اشعه بودند از جمله قارچ تکمه ای سفید قارچ پورتابلا ( تحت آزمایش با اشعه و بدون اشعه ) مایتاکه ، شیتاکه قارچ اینوکی، قارچ صدفی، مورچلا، کریمینی (نوعی از قارچ تکمه ای) و شانتارل با همکاری انجمن قارچ شناسی مورد مطالعه قرار گرفت نمونه هایی از قارچهای در دسترس از ۱۲ شهر و براساس برنامه نمونه برداری سازمان کشاورزی آمریکا جمع آوری شدند. دو مجموعه از سایر قارچ ها شامل قارچهایی که تحت اشعه ماورا بنفش قرار گرفته نیز از تولید کنندگان به صورت مستقیم تهیه شد ویتامین D۲ توسط HPLC جداسازی و توسط اشعه ماورا بنفش شناسایی شد قارچ پورتوبل که تحت اشعه ماورا بنفش قرار گرفته بود دارای ۱۱/۲ میکروگرم از این ویتامین به ازای ۱۰۰ گرم بود در حالیکه قارچی که تحت این اشعه قرار نگرفته دارای ۰/۳ میکروگرم از این ویتامین به ازای ۱۰۰ گرم بود میانگین میزان این ویتامین در قارچهایی که در معرض اشعه ماوراء بنفش قرار گرفته بودند و از دو تولید کننده تهیه شده بودند برابر ۳/۵ – ۱۸/۸ میکروگرم از این ویتامین به ازای ۱۰۰ گرم بود. در قارچ مایتاکه این میزان از ۰/۱ – ۵۶ میکروگرم از این ویتامین به ازای ۱۰۰ گرم گزارش شد. نتایج نشان داد بیشترین میزان این ویتامین متعلق به قارچهای یکی از تولید کنندگان است که با روش مخصوص به خود قارچ ها را در مجاورت اشعه ماورا بنفش قرار میداد میزان ویتامین D در قارچهای تکمه ای سفید مورچلا و شانتارل که در معرض اشعه ماورا بنفش قرار نگرفته اند به ترتیب ۰/۱۰ میکروگرم ۵/۱ میکروگرم ۵/۳ میکروگرم به ازای ۱۰۰
گرم بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *