000

اسپاون قارچ

بذر یا اسپان قارچ در واقع میسیلیومی است که در شرایط استریل روی دانه غلات در آزمایشگاه و طی مراحلی خاص تکثیر و تولید می گردد.با نگهداری میسلیوم قارچ خوراکی در شرایط خاص نگهداری و رشد آن بر روی یک ماده زمینه‌ ای مغذی، تمام سطح دانه با میسیلیوم قارچ پوشیده خواهد شد و از مجموعه آن برای تکثیر قارچ استفاده می شود.

مقالات